De Vereniging
Art. 1
De vereniging is statutair gevestigd te Leeuwarden, bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Fryslan onder nummer 40004505 te Leeuwarden.
Doel van de vereniging
Art. 2
Het doel van de vereniging is het beoefenen van de basketbalsport en het propageren ervan, door middel van het houden van trainingen en het spelen van wedstrijden.
Verenigingstenue
Art. 3
Alle competitie spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een zwart shirt en zwart short, beide met groene accenten. Het shirt is ‘reversibel’, hetgeen wil zeggen dat het bij uitwedstrijden binnenstebuiten gekeerd gedragen kan worden indien een tegenstander in gelijkende tenuekleuren speelt. De kleuren zijn in dat geval wit shirt en zwart short.

Art. 4

De tenues zijn eigendom van de vereniging. De tenues worden door de wedstrijd spelende leden gehuurd van de vereniging. Hiertoe is een huurbedrag opgenomen in de jaarlijkse contributie.

Art. 5

De tenues zijn aan de vereniging beschikbaar gesteld door een sponsor. De vereniging blijft ten allen tijde eigenaar van de tenues tot daarover andere afspraken worden gemaakt. Contractueel is vastgelegd dat de tenues alleen gebruikt mogen worden voor wedstrijden en/of toernooien van wedstrijd spelende teams van de vereniging. De leden dienen zich aan deze afspraak te houden en de tenues met de normale zorg te behandelen. Coaches dienen hierop toe te zien. Voor elk ander gebruik is nadrukkelijke toestemming nodig van het bestuur.
Verenigingsjaar
Art. 6
Het verenigingsjaar van de vereniging tevens boekjaar, loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Leden
Art. 7
De vereniging kent:
- gewone leden
- leden van verdienste
- ereleden

Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in wedstrijden die door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) worden georganiseerd, alsmede niet spelende leden, zoals recreanten, coaches/trainers en scheidsrechters en bestuursleden. Gewone leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het I.O.C. en de F.I.B.A. Voor de competitie spelende leden gelden de volgende leeftijdsgrenzen:
- U10: onder 10 jaar (peanuts);
- U12: onder 12 jaar ;
- U14: onder 14 jaar;
- U16: onder 16 jaar;
- U18: onder 18 jaar;
- U20: onder 20 jaar;
- U22: onder 22 jaar;
- DTLT onder 24 jaar;
- Senioren: vanaf 24 jaar.

Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (dus op 1 januari voorafgaande aan het speelseizoen). Leden van verdienste zijn gewone of leden die wegens hun verdienste voor de vereniging door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, met een meerderheid van tenminste driekwart der geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ereleden zijn gewone of buitengewone leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging door de Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste driekwart der geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
Lidmaatschap
Art. 8
Het lidmaatschap wordt verkregen door middel van het indienen van het inschrijfformulier bij de ledenadministratie van de vereniging en acceptatie van de aanmelding door het bestuur. Bij aspirant leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Het inschrijfformulier is o.a. verkrijgbaar bij de trainer/coach, via de website van de vereniging en de ledenadministratie. Aspirant leden die in competitie willen spelen dienen tevens een recente pasfoto bij te voegen.

Art. 9
Bij aanmelding dient, indien van toepassing, tevens een schuldvrijverklaring van de vorige vereniging te worden overlegd. Bij het ontbreken van een geldige schuldvrijverklaring kan het bestuur het lidmaatschap weigeren.

Art. 10
Aspirant leden kunnen, alvorens lid te worden, deelnemen aan 3 gratis trainingen. Bij daadwerkelijk besluit om lid te worden dient het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk, volledig ingevuld en voorzien van eventuele bijlagen (pasfoto en/of schuldvrijverklaring) te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Deelname aan de 4e training is pas toegestaan als het formulier door de ledenadministratie is ontvangen. Deelname aan wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden is pas toegestaan nadat een lid door de ledenadministratie bij de NBB is ingeschreven. Nieuwe leden worden per bevestigingsbrief door de TC op de hoogte gebracht van het eerste speelweekend waaraan zij mogen deelnemen. Dit moment is met name afhankelijk van de volledigheid van het ingevulde inschrijfformulier.

Art. 11
Indien het lidmaatschap later in het seizoen wordt aangegaan wordt een korting gegeven op de contributie evenredig aan het aantal gemiste maanden sinds de start van het seizoen. Deze korting wordt niet toegepast op de kosten van jaarlijkse inschrijving die door de vereniging aan de NBB en het Rayon Noord moet worden afgedragen (de zgn. vaste afdrachten).

Art. 12
Aspirant leden betalen geen inschrijfgeld.

Art. 13
Ieder lid is verplicht eventuele wijzigingen in diens adres, telefoonnummer en e-mailadres Schriftelijk of per email door te geven aan de ledenadministratie en de trainer van het team waarin het lid als basisspeler, en mogelijk bankspeler, uitkomt. Een wijziging van bankrekeningnummer dient op de hiervoor aangegeven wijze aan de ledenadministratie te worden gemeld.
Voorwaarden en verplichtigingen
Wedstrijden kunnen enkel en alleen plaatsvinden indien er voldoende scheidsrechters, juryleden ( timers, scorers en 24 seconden- operators) en zaalcommissarissen aanwezig zijn. Deze taken dienen door de leden van de vereniging gezamenlijk te worden uitgevoerd, ten faveure van het speelplezier van andere leden.

Art. 14
Alle leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn gericht op het begeleiden van wedstrijden en omvatten het functioneren als scheidsrechter, jurylid of zaalcommissaris. 

Art. 15
Ieder lid volgt vanaf de leeftijd van 14 jaar de opleiding in spelregelkennis ten behoeve van het verkrijgen en behouden van een wedstrijdlicentie en in het kader van de stimulering van een veilig sportklimaat

Art. 16
vervallen per februari 2017.

Art. 17.1
Ieder lid volgt vanaf de leeftijd van 16 jaar een scheidsrechtersopleiding ten behoeve van het verkrijgen van de Basketbal Scheidsrechter 2 licentie

Art. 17.2
Ieder lid volgt vanaf de leeftijd van 18 jaar een scheidsrechtersopleiding ten behoeve van het verkrijgen van de Basketbal Scheidsrechter 3 licentie.

Art. 18
Teams die uitkomen in een competitie waar scheidsrechters voor worden aangeschreven vanuit de afdeling van de Nederlandse Basketball Bond, dienen minimaal twee scheidsrechters en een reserve scheidsrechter beschikbaar te stellen met een gelijkwaardige licentie als die van de aangeschreven scheidsrechters.

Art. 19
De kosten voor het volgen van de opleidingen voor het behalen van de in artikel 15 tot en met artikel 18 genoemde licenties, zullen door de vereniging worden voldaan. De opleidingen zullen op een door het bestuur aangegeven datum plaatsvinden.

Art. 20
Alle door of via de vereniging ter beschikking gestelde materialen (zoals tenues, ballen, bidons, coachborden en ballentassen) en faciliteiten (zoals zaalruimte, basketbalborden en kastsleutels) dienen met zorg te worden behandeld. Expliciet wordt hierbij gewezen op het verbod om aan de basketring te hangen en de verplichting om geschikte sportschoenen te dragen die geen strepen achterlaten op de vloer.

Art. 21.1
Bij nalatigheid met betrekking tot de verplichtingen welke gerelateerd zijn aan het lidmaatschap van de vereniging, heeft het bestuur de mogelijkheid om boetes op te leggen, leden voor bepaalde of onbepaalde tijd te schorsen danwel de status van het lidmaatschap eenzijdig te wijzigen. Een verzoek tot royement kan door het bestuur aan de Algemene Leden Vergadering worden gedaan, al waar deze bekrachtigd of ontkracht wordt.

Art. 21.2
De rol van ouders is van groot belang voor een vereniging die geleid wordt door vrijwilligers. Van hun wordt een positieve en actieve houding verwacht bij het ondersteunen van de vereniging en het realiseren van een veilig sportklimaat. Hierin wordt verwacht dat bij constatering van niet toelaatbaar gedrag de ouders hun kinderen aanspreken en corrigeren.

Art. 22
Ouders van kinderen onder 18 jaar zijn verplicht deel te nemen in het reisschema voor vervoer van en naar uitwedstrijden. Het reisschema wordt in overleg met de ouders door de trainer/coach opgesteld.

Art. 23
Ouders die niet in de gelegenheid zijn mee te draaien in het reisschema zullen gevraagd worden andere ondersteunende activiteiten voor de vereniging te verrichten, zoals een rol als zaalcommissaris.
Beëindigen lidmaatschap
Art. 24
Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail bij de ledenadministratie of per post op het correspondentieadres), met opgave van reden.

Art. 25
Zij die zich niet vóór 31 mei voorafgaand aan het nieuwe speelseizoen hebben afgemeld, maar dat later doen, dienen overeenkomstig de staffel als vermeldt in de besluitenlijst van de vereniging, de daarin gehanteerde ontributie percentages te betalen. Eerst na voldoening accepteert het bestuur de beëindiging van het lidmaatschap en zal het bestuur desgewenst een schuldvrijverklaring afgeven.

Art. 26
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:schriftelijke opzegging per e-mail bij de ledenadministratie;schriftelijke opzegging per post op het correspondentieadres;opzegging (royement) door het bestuur;opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen; overlijden.
Contributie
Art. 27
De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur.

Art. 28
Wanneer meerdere gezinsleden betalende leden van basketbalvereniging BV Leeuwarden zijn, kan op de totale contributie een korting worden verleend. Het gezinshoofd dient uiterlijk 1 september van het lopende seizoen een aanvraag bij de penningmeester in te dienen om voor deze korting in aanmerking te komen. De korting wordt elk volgend seizoen automatisch verlengd totdat het recht op de korting vervalt.

Art. 29
De contributie wordt per automatische incasso geïnd in 10 termijnen. Hiertoe dient op het inschrijfformulier een geschikt bank- of girorekeningnummer te worden opgegeven, d.w.z. een rekeningnummer waarop op de incassodata voldoende saldo beschikbaar is. Middels het plaatsen van een handtekening op het aanmeldingsformulier verleent het lid, tot wederopzegging, toestemming de contributie van het aangegeven bank- of gironummer af te schrijven.

Art. 30
De automatische incasso’s vinden plaats op de 10 vaste incassodata. Wanneer na goedkeuring door het bestuur een lid per factuur betaalt, zal de contributie geïnd worden in 3 termijnen, waarbij elke termijn verhoogd wordt met een opslag voor administratiekosten. Bij niet-gespreide betaling: Volledig bedrag: voor of op 22 september. Bij aangaan van een lidmaatschap later in het seizoen zullen naar inzicht van het bestuur door de penningmeester afwijkende termijnindelingen en betaalmomenten worden gehanteerd.

Art. 31
Op het inschrijfformulier kan een verzoek worden aangegeven voor een afwijkende betalingswijze. Het verzoek wordt in het bestuur besproken en het besluit wordt door de penningmeester medegedeeld aan het lid.

Art. 32
Alleen indien een lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd vanwege een langdurige blessure, verhuizing naar een andere regio, of een door een lid goed aangedragen andere overmacht situatie, kan aan de penningmeester een gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie worden verzocht. De kosten van jaarlijkse inschrijving, welke de NBB en het betreffende rayon aan de vereniging voor het betreffende lid in rekening heeft gebracht (de zgn. vaste afdrachten), kunnen evenwel niet worden teruggevorderd. Het besluit van het bestuur over het verzoek zal door de penningmeester worden medegedeeld aan het betreffend lid.

Art. 33
Indien een automatische incasso niet plaats kan vinden vanwege een foutief rekeningnummer of onvoldoende saldo zal een tweede en eventueel derde poging worden ondernomen. Na herhaaldelijk falen zal het bestuur in contact treden met betreffend lid en eventueel een afwijkende betalingsafspraak maken. Hierbij kunnen extra kosten (o.a. storneringskosten) in rekening worden gebracht.

Art. 34
Indien met het bestuur een andere betalingswijze is afgesproken dan incasso, en de afspraak wordt niet naar behoren nagekomen zal het bestuur in contact treden met betreffend lid en eventueel een afwijkende betalingsafspraak maken. Hierbij kunnen extra kosten (o.a. administratiekosten) in rekening worden gebracht.

Art. 35
Wanneer de afwijkende betalingsafspraak niet strikt wordt nagekomen kan een schriftelijke aanmaning volgen waarin het bestuur het verschuldigde bedrag tevens kan verhogen met een boete tot 10% van dit bedrag. Tevens kan het bestuur hierbij besluiten tot een schorsing van wedstrijden en/of trainingen, totdat het verschuldigde bedrag inclusief eventuele boetes en kosten, geheel voldaan is.

Art. 36
Is desondanks, na een door het bestuur te bepalen periode het verschuldigde bedrag nog niet voldaan, dan kan het bestuur besluiten over te gaan tot royement van het lid en de vordering over te dragen aan een incassobureau of deurwaarder. Het royement zal aan het bestuur van de NBB en het Rayon worden gemeld. Royement en schorsing ontslaat het betreffende lid niet van de betalingsverplichting.
Bestuur en commissies
Art. 37
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
de voorzitter;
de secretaris;
de penningmeester;
bestuurslid wedstrijdzaken;
de voorzitter van de sponsorcommissie;
de voorzitter van de technische commissie;
de voorzitter van de communicatiecommissie.

Art. 38
De bestuursleden en commissies zijn verantwoordelijk voor de taken zoals zijn neergelegd in een afzonderlijke takenlijst.

Art. 39
De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering, steeds voor een periode van 3 jaar. Ieder jaar treden 3 bestuursleden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster. Aftredende bestuursleden kunnen zich terstond verkiesbaar stellen. In een tussentijds ontstane vacature wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorzien, tenzij het bestuur onmiddellijke aanvulling wenselijk acht, waarna de benoeming aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Art. 40
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

Art. 41
Het bestuur vergadert in principe eens per maand en verder zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Art. 42
Besluiten tot het doen van uitgaven, welke een bedrag van € 5000,- (vijfduizend Euro) te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering.

Art. 43
Het bestuur kan door een bijzondere of de Algemene Ledenvergadering bij gebleken ongeschiktheid afgezet worden met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij een minimum van 25% van de stemgerechtigde leden vereist is.

Art. 44
Het bestuur is niet bevoegd ten name van de vereniging geldleningen en/of rechtshandelingen ten opzichte van onroerende goederen aan te gaan zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering, met uitzondering van het huren van zalen en terreinen.

Art. 45
Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslag gevend.

Art. 46
De Leden van de commissies zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.
Overige commissies
Kascontrolecommissie
Art. 47
De vereniging kent een kascontrolecommissie met als taak het controleren van alle bescheiden van de penningmeester van de vereniging over het afgelopen boekjaar. De commissie dient te bestaan uit twee leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. De commissie dient in overleg met de penningmeester te bepalen wanneer en hoe vaak de kascontrole zal plaatsvinden. De kascontrolecommissie dient via het bestuur, schriftelijk en tenminste 14 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering, verslag uit te brengen van zijn bevindingen. De kascontrolecommissie is autonoom. De kascontrolecommissie wordt ingesteld voor de duur van één jaar en is herkiesbaar bij gewone meerderheid van stemmen. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor de duur van 2 jaar en treden volgens een op te stellen rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

Geschillencommissie
Art. 48
Tegen beslissingen van het bestuur met betrekking tot schorsingen en royementen kan beroep worden aangetekend door betreffend lid. Het beroep kan worden gericht tot een geschillencommissie.
Trainers- en talentontwikkeling
Het bestuur stelt zich tot taak voor de leden goed opgeleide en ervaren trainer/coaches (kortweg trainers) te verzorgen en wil de trainers steunen in hun kwalitatieve en technische ontwikkeling.

Art. 49
Voor het verzorgen van de trainingen wordt door het bestuur met de trainer per seizoen eventueel een vergoeding afgesproken, afhankelijk van het aantal trainingen dat per week verzorgd wordt, en van de zwaarte van de trainerslicenties van de trainer.

Art. 50
De vereniging kan op verzoek van een trainer de kosten vergoeden van deelname aan een BT2 cursus en een BT3 cursus. De voorwaarde die het bestuur hierbij stelt is dat de trainer na het behalen van het betreffende diploma, minimaal nog 2 volledige seizoenen als trainer beschikbaar is voor de vereniging. Indien de trainer voortijdig de vereniging verlaat zullen de gemaakte kosten alsnog aan de trainer doorberekend worden en wel overeenkomstig de volgende staffel. Vijftig procent terugbetaling van de kosten wanneer de vereniging verlaten wordt in het seizoen dat het diploma behaald is. Vijfentwintig procent terugbetaling van de kosten wanneer de vereniging in het daarop volgende seizoen verlaten wordt. Eventuele reiskosten in verband met deelname aan de cursus vallen niet onder de vergoeding.

Art. 51
Het beleid van de vereniging is er op gericht talentvolle jeugdleden zo goed mogelijk op te leiden om zo mogelijk een plek in een van de regionale en /of de landelijke selectieteams van Rayon en NBB te bereiken. Indien dit gebeurt ontvangt de vereniging van de NBB een bedrag als tegemoetkoming in de opleidingskosten van betreffende spelers. Dit bedrag komt binnen de vereniging ten goede aan opleiding en deskundigheidsbevordering van trainers en spelers.
Algemene Ledenvergadering
Art. 52
Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

Art. 53
Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld:
- bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor;
- bespreking van de inhoudelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter;
- financieel verslag van het seizoen daarvoor en goedkeuring hiervan;
- vaststelling begroting en contributie voor het nieuwe seizoen;
- voorziening in vacatures van het bestuur en commissies;
- rondvraag.

Art. 54
De vereniging houdt bij voorkeur twee Algemene Ledenvergaderingen. Eén eind mei, waarin eventuele contributiewijzigingen kunnen worden bekrachtigd waarna leden nog ruimte hebben om tijdig hun lidmaatschap op te zeggen, en één in september waarin de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar (seizoen) worden verantwoord.

Art. 55
Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

Art. 56
Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Art. 57
Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen. Leden die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd.
Stemmen
Art. 58
Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden, ereleden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, waarvan de handtekeningen op de ledenlijst voorkomen, nemen deel aan de stemmingen.

Art. 59
Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, brengen op de vergadering 3 stemmen uit. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, brengen 1 stem uit.

Art. 60
Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 3 personen aan die optreden als stembureau.

Art. 61
Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

Art. 62
Op de Algemene Ledenvergadering hebben stemrecht: a. gewone en buitengewone leden, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt; b. ouders van leden die bij aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt; c. ereleden en leden van verdienste. Bestuursleden zijn buitengewone of gewone leden en beschikken als zondanig over stemrecht. De overige leden hebben een adviserende stem.

Art. 63
Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen met meerderheid van stemmen voor zover niet anders in dit reglement wordt bepaald. Indien de stemmen staken wordt een tweede, schriftelijke stemming gehouden. Indien de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen

Art. 64
Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

Art. 65
Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.
Boetes, straffen en royement
Art. 66
Het bestuur is gerechtigd leden vanwege het niet nakomen van lidmaatschapsverplichtingen, in het bijzonder het niet aanwezig zijn als scheidsrechter, zaalcommissaris of jurylid (timen, scoren en 24’ operator) te schorsen voor één of meer wedstrijden en/of een boete op te leggen, mits de verplichting duidelijk en tijdig, dat wil zeggen tenminste vijf dagen voor de betreffende wedstrijd, is aangekondigd en mits overleg ter zake met de betrokken trainers/coaches heeft plaatsgevonden.

Art. 67
Het bestuur kan leden die zonder kennisgeving aan de trainer/coach niet op de wedstrijden verschijnen een boete opleggen dan wel het betrokken lid het spelen gedurende één of meer wedstrijden ontzeggen.

Art. 68
De boete bij bovenstaande twee artikelen bedraagt de eerste keer € 7,50, de tweede keer € 15,-- en de derde keer € 25. Deze boetes zijn door het bestuur vastgesteld en kunnen jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Art. 69
De vereniging kan leden, die hiertegen principiële bezwaren hebben, niet verplichten op een zondag, een godsdienstige feestdag of anderszins voor het betrokken lid bijzondere dag, deel te nemen aan wedstrijden, toernooien, of jurydiensten. E.e.a. dient in overleg met het bestuur te worden afgesproken.

Art. 70
Indien het niet verschijnen als hierboven bedoeld leidt tot boetes van NBB en/of Rayon, dan wordt die boete hoofdelijk omgeslagen over de niet opgekomen spelers respectievelijk scheidsrechters, zaalcommissaris of juryleden.

Art. 71
In het algemeen worden boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Art. 72
Bij het veelvuldig geheel of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot royement. De vordering van verschuldigde bedragen kunnen daarbij worden overgedragen aan een incassobureau of deurwaarder. Het royement zal aan het bestuur van de NBB en het rayon worden gemeld.
Aansprakelijkheid en Verzekering
Art. 73
Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

Art. 74
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuursleden of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Art. 75
Leden kunnen niet namens de vereniging verbintenissen aangaan.

Art. 76
De vereniging is voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Art. 77
Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is: Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de NBB en de vereniging; Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden; Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.
Diversen
Art. 78
Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen binnen dit Huishoudelijk Reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het Huishoudelijk Reglement, of als nieuwe versie. Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.
Slotbepaling
Art. 79:
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Deze beslissingen worden door het bestuur opgenomen in een zogenaamde besluitenlijst die via de website te raadplegen is.